1985-1986 O’Scarfalietto

1985 – Teatro Clemson 19/20/21 aprile

1985 – Teatro S.Paolo (Replica) 6/7/8 dicembre

1986 – Teatro Clemson (Replica ) 15/16 aprile